วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางดวงกมล เรียบร้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ออกติดตามการจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ บ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 15 ราย การจัดอบรมในครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค covid -19 อย่างเคร่งครัด