วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอภิชิต แก้วสมศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมกับ นายบุญชิต สอนสุระ สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ ร.อ.วุฒิศักดิ์ ทองดี รองหัวหน้าโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ อบรมถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ ให้ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบในการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนาทำให้ได้ผลผลิตต่อเนื่องของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม 20 ราย การอบรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคCovid-19 อย่างเคร่งครัด