วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายศรีศักดิ์ เที่ยงธรรม ปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ตำบลเลิงแฝก ประชุมเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านโรคระบาดสัตว์ จากโรคลัมปี สกิน เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านโรคระบาดสัตว์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ตำบลเลิงแฝกอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม