วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร ทบทวนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการลงระบบ e-Operation ตามแผนการพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 41 คน พนักงานราชการ จำนวน 25 คน รวม 66 คน ในพื้นที่ 13 อำเภอ แยกการฝึกอบรมแบ่งโซนพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์หวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการฝึกอบรม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ด้วย