วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม หมอบหมายให้นายสนั่น จันดาเรือง เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ. เพื่อการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโค - กระบือ ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในที่ประชุม ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ความช่วยเหลือ เกษตรกร 766 ราย จำนวนสัตว์ 778 ตัว เป็นเงิน 8,164,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อการความช่วยเหลือเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดลัมปี สกิน กรณีสัตว์ตาย ได้รับการชดเชย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยว โดยเร็ว ตามข้อสั่งการของ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยได้ดำหนดให้นายอำเภอในสังกัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เสร็จภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จะได้จัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทดรองฯ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับขั้นตอน ต่อไป