วันที่ 5 มกราคม 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นำโดย นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริม ในครัวเรือน เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (งบยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม โดยมีปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และพัฒนาการอำเภอยางสีสุราช ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านศาลา ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 20 ราย โดยในการอบรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด