วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ในฐานะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะตรวจติดตามขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประชุมตรวจติดตาม นิเทศงานตามแผนงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม