วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นำโดย นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร อำเภอวาปีปทุม โกสุมพิสัย นาดูน แกดำ และอำเภอเมืองมหาสารคามเกษตรกรเป้าหมาย อำเภอละ 20 ราย หลักสูตร ส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (งบยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม) โดยมีปศุสัตว์อำเภอ สัตวแพทย์ประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และพัฒนาการประจำอำเภอ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยในการอบรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด