วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นำโดย นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริม ในครัวเรือน เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำเภอวาปีปทุม เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 20 ราย