วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จัดกิจกรรม 5. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างสุขนิสัย) และปรับภูมิทัศน์สำนักงานน่าอยู่ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้สำนักงานสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีน่าทำงาน เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ