วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Google Form ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายใต้ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จำนวนข้าราชการและพนักงานที่เข้ารับการพัฒนา จำนวน ๕๔ ราย เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการสอบถามข้อมูลและรายงานผล กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จึงได้จัดการอบรมในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานจริง ให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นผู้ให้ความรู้ และข้อมูลในการฝึกอบรมในครั้งนี้