"ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม" วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และข้าราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล โดยออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแคน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 พร้อมมอบหญ้าอัดก้อนในโครงการคลังเสบียงประจำตำบลให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านแคน จำนวน 2,500 กิโลกรัม ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวมีสมาชิก จำนวน 58 ราย โคเนื้อจำนวน 753 ตัว