วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตวามความก้าวหน้าการดำเนินงาน”โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน” ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (งบยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม) โครงการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย และผู้ใหญ่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย ร่วมติดตามในครั้งนี้ ซึ่งพบว่า ไก่ไข่ที่มอบให้ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง คาดว่าจะเริ่มให้ผลผลิตในต้นเดือนเมษายน 2564 โดยให้คำแนะการเลี้ยง การจัดการอาหารลดต้นทุนจากหญ้าพืชอาหารสัตว์ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป