"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม เร่งรุกลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและ ประชาสัมพันธ์ให้อพยพเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เสี่ยงจากอุทกภัย ไปยังที่ปลอดภัย ของอำเภอโกสุมพิสัย”

"

“ปศุสัตว์เขต 4 มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม"

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม เร่งรุกลงพื้นที่มอบหญ้าพืชอาหารสัตว์พระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อน แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.โกสุมพิสัย”

"จังหวัดมหาสารคาม ส่งสริมการเลี้ยงไก่ไข่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน แก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)"

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมต้อนรับแม่ทัพภาค ๒ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ลำน้ำชีล้นตลิ่ง”

“ปศุสัตว์จังหวัดเร่งดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปี 2564"

เนื้อหาอื่นๆ...