"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมต้อนรับแม่ทัพภาค ๒ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ลำน้ำชีล้นตลิ่ง”

“ปศุสัตว์จังหวัดเร่งดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปี 2564"

"

“ปศุสัตว์เขต 4 มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม มอบหมายเจ้าหน้าที่ประชุมโครงการประชุมสัมนา หลักสูตร "พัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงขั้นสูง"

"จังหวัดมหาสารคาม ส่งสริมการเลี้ยงไก่ไข่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน แก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปี 2564”

เนื้อหาอื่นๆ...