“ปศุสัตว์มหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์ประจำถิ่นและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปี 2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ.มหาสารคาม ปี 2564 ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.มหาสารคาม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคลัมปี สกิน จากกรมปศุสัตว์”

“ปศุสัตว์เขต ๔ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และติดตามงานโครงการของกรมปศุสัตว์”

เนื้อหาอื่นๆ...