วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกดำ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กู้ภัยโควิด 2019 ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 4 แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 ราย ทั้งนี้ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการฝึกอบรม พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ