“ปศุสัตว์มหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปี 2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน งบยุทธศาสตร์ จ.มหาสารคาม ปี 2564”

"ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด "

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามเร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจากโรคระบาดลัมปี สกิน ในพื้นที่ อ.นาดูน”

“คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ) มหาสารคาม ให้ความเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรกรณีโค - กระบือ เกิดโรคลัมปี สกิน (LSD) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ”

“ก.ช.ภ.อ.พยัคฆภูมิพิสัย มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดลัมปี สกิน”

เนื้อหาอื่นๆ...