“ปศุสัตว์มหาสารคาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ.มหาสารคาม ปี 2564 ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.มหาสารคาม”

"ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด "

“ปศุสัตว์เขต ๔ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และติดตามงานโครงการของกรมปศุสัตว์”

“คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ) มหาสารคาม ให้ความเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรกรณีโค - กระบือ เกิดโรคลัมปี สกิน (LSD) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปี 2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน งบยุทธศาสตร์ จ.มหาสารคาม ปี 2564”

เนื้อหาอื่นๆ...