"โครงการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มทฤษฎีใหม่ หลักสูตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์“

“อบรมพัฒนาบุคลากร โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร การใช้งานฐานข้อมูล AIDM ในระบบผสมเทียม”

"อบรมโครงการ 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

“ตรวจติดตามงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และการตรวจติดตามนิเทศงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน งบยุทธศาสตร์ จ.มหาสารคาม ปี 2564"

“ฝึกอบรมส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน"