"อบรมโครงการ 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

"อบรมโครงการ 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

"ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน งบยุทธศาสตร์ จ.มหาสารคาม ปี 2564"

"โครงการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มทฤษฎีใหม่ หลักสูตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์“

“อบรมพัฒนาบุคลากร โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร การใช้งานฐานข้อมูล AIDM ในระบบผสมเทียม”

เนื้อหาอื่นๆ...