"ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน"/p>

อบรมด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

“ฝึกอบรมส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน”/p>

ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม

ปศุสัตว์จังหวัดจัดกิจกรรม 5 ส. ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม