“ตรวจติดตามงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และการตรวจติดตามนิเทศงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม”

“ฝึกอบรมส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน”/p>

“ฝึกอบรมส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน"

ปศุสัตว์จังหวัดจัดกิจกรรม 5 ส. ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

"ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน"/p>

อบรมด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา