“ก.ช.ภ.อ.เมืองมหาสารคาม มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดลัมปี สกิน”

“ปศุสัตว์เขต ๔ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม”

“ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม ร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ. เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจากโรคระบาดลัมปี สกิน ในพื้นที่ อ.วาปีปทุม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือ อปท.เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคลัมปี สกิน”

"ปศุสัตว์มหาสารคาม จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร ทบทวนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการลงระบบ e-Operation”

"โครงการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

เนื้อหาอื่นๆ...