"ปศุสัตว์มหาสารคาม จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร ทบทวนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการลงระบบ e-Operation”

"โครงการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

“ปศุสัตว์เขต ๔ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม”

"อบรมโครงการ 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือ อปท.เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคลัมปี สกิน”

"ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

เนื้อหาอื่นๆ...