วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามและเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโค - กระบือ ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายศรีศักดิ์ เที่ยงธรรม ปศุสัตว์อำเภอกุดรัง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง เป็นผู้ให้ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดลัมปี สกิน กรณีสัตว์ตาย ได้รับการชดเชย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยว โดยเร็ว ตามข้อสั่งการของ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนด ให้ท่านนายอำเภอในสังกัด จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เสร็จภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จะได้จัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทดรองฯ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับขั้นตอน ต่อไป