วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ส.อ.วัฒนา การิโก ปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เชียงยืน ในฐานะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือที่ได้รับความเสียหายสัตว์ตายจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน โดยมี นายอำเภอเชียงยืน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 99 ราย สัตว์ตาย โคเนื้อ 109 ตัว กระบือ 2 ตัว รวม 111 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,178,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จำแนกเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จำนวน 43 ราย เป็นเงิน 692,000 บาท เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหลัง 1 พฤษภาคม 2564 จำนวน 56 ราย เป็นเงิน 486,000 บาท ซึ่งจะได้รวบรวมรายละเอียดการขอความความเสียหาย และความช่วยเหลือเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าชดเชยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับขั้นตอน ต่อไป