วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายสมเพศ ด้วงคำภา ปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) โกสุมพิสัย ในฐานะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือที่ได้รับความเสียหายสัตว์ตายจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน โดยมี นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอโกสุมพิสัย ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 419 ราย จำนวนโค-กระบือ ตาย จำนวน 471 ตัว โดยแยก เป็นโค 466 ตัว กระบือ 5 ตัว รวมเงินชดเชย 4,514,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งจะได้รวบรวมรายละเอียดการขอความความเสียหาย และความช่วยเหลือเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าชดเชยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับขั้นตอน ต่อไป