วันที่ 27 กันยายน 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เร่งดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด –19 (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างรายได้ และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม โดยดำเนินการในพื้นที่ 13 อำเภอ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 231 ราย