วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมสัมนา หลักสูตร "พัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงขั้นสูง"เพื่อพัฒนาผู้นำและเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกล Appication Zoom ระหว่างวันที่ 16-21 กันยายน 2564