วันที่ 16 กันยายน 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามและปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำเรียบร้อยแล้ว รอบที่ 2 ในพื้นที่ 7 อำภอ เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอบรบือ, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอแกดำ, อำเภอกุดรัง ,อำเภอนาเชือกและอำเภอโกสุมพิสัย รวมจำนวน 294 ราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตรปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีอาหารและอาชีพ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านการเกษตร พืช สัตว์ จุลินทรีย์ในท้องถิ่น เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ รายละ 5 ตัว รวม 1,470 ตัว พร้อมด้วยปัจจัยการผลิต