วันที่ 16 กันยายน 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามและปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบพันธุ์สัตว์ประจำถิ่นและปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ 13 อำภอ รวมจำนวน 115ราย เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตรปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีอาหารและอาชีพ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านการเกษตร พืช สัตว์ จุลินทรีย์ในท้องถิ่น เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยสนับสนุนพันธุ์ไก่พื้นเมือง รายละ 5 ตัว แยกเป็น เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 690 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิต