วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 48 หน่วยงาน ณ.ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้มีการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่ตั้งของหน่วยงาน อีก 76 หน่วยงานอีกด้วย ทั้งนี้ ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร จังหวัดมหาสารคามได้บรรจุ “กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร แผนงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน และ “กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าภาคการเกษตร” ตามโครงการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตร แผนงานส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่ม และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น