วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนพดล พินิจ พร้อมด้วยนายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ไปเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 และข้อยกเว้นหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 กรณีโรคลัมปี สกิน ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)  ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน และมีนายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม ผผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,  ผู้แทนสำนักกฎหมาย, ผู้แทนสำนักควบคมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม  จากห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ฯ ต่อไป