วันที่ ๓ กันยายน เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายเชิงบูรณาการและรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุม ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ มหาสารคาม,ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม และด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม เข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการประสานการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมกันต่อไป