วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายพีรศักดิ์ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานขีอมูลผลการดำเนินงานและชี้แจงข้อซักถามในการติดตามสอดส่อง”โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน” ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดมหาสารคามปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เป็นตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดในการสอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ แก่หน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 อันจะทำให้การบริหาร เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ