วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ พร้อมด้วย นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) และตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน พร้อมทั้ง ติดตามงานโครงการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ มหาสารคาม