วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำเรียบร้อยแล้ว รอบแรก ในพื้นที่ 6 อำภอ เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอบรบือ, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอแกดำ, อำเภอกุดรัง และอำเภอโกสุมพิสัย รวมจำนวน 450 ราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตรปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีอาหารและอาชีพ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านการเกษตร พืช สัตว์ จุลินทรีย์ในท้องถิ่น เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ในครั้งนี้ ได้สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ 1,725 ตัว, เป็ดไข่ 180 ตัว, ไก่พื้นเมือง 490 ตัว, เป็ดเทศ 110 ตัว, อาหารโคเนื้อ 270 ก.ก., เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 27 ก.ก. และวัสดุการเกษตร รวม 3 ชุด