วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางดวงกมล เรียบร้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 205 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม