วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ) มหาสารคาม พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอในสังกัดทั้ง ๑๓ อำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เพื่อนำเสนอเรื่องและร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยกรณีสัตว์ตายด้วยโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease; LSD) ของ ๑๓ อำเภอ ที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.มหาสารคาม ได้พิจารณาและมีมติที่ประชุม สรุปได้ ดังนี้ ๑) มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน / ตรงตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เกษตรกรได้รับผลกระทบ รวมจำนวน ๒,๕๓๘ ราย สัตว์ตายรวม จำนวน ๒,๗๘๓ ตัว จำนวนเงินขอรับการช่วยเหลือรวม ๒๙,๒๗๘,๐๐๐ บาท โดยเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ๒) มีมติรับทราบและเห็นชอบเกษตรกรซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน/ไม่ตรงตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวนเกษตรกรรวม จำนวน ๒,๓๒๖ ราย สัตว์ตายรวมจำนวน ๒,๕๔๔ ตัว ราคาประเมินให้ความช่วยเหลือรวม จำนวน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท นำข้อมูลเสนอกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป