วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตวามความก้าวหน้าการดำเนินงาน”โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน” ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (งบยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม) โครงการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายชินวัตร พรรณะ รก.ปศุสัตว์อำเภอนาดูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล ณ หมู่ที่ 6 บ้านนาฝาย ตำบลดงลาน อำเภอนาดูน จากการติดตาม/เยี่ยมเยือนในครั้งนี้ พบว่า ไก่ไข่ที่มอบให้ จำนวน 20 ราย ๆ ละ 20 ตัว มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถให้ผลผลิตไข่เฉลี่ยรายละ 15-18 ฟอง/วัน ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะการเลี้ยง การจัดการอาหารลดต้นทุนจากหญ้าพืชอาหารสัตว์ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป