วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ออกตรวจราชการและติดตามเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโค- กระบือ ตายด้วยสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายชินวัตร พรรณะ ปศุสัตว์อำเภอนาดูน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาดูน เป็นผู้ให้ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดลัมปี สกิน กรณีสัตว์ตาย ได้รับการชดเชย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยว โดยเร็ว ตามข้อสั่งกาใรของ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตด้วยโรคระบาดลัมปี สกิน โดยเร็ว ซึ่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จะได้จัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทดรองฯ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับขั้นตอน ต่อไป