วันที่ 5 สิงหาคม 64 นายสุรัตน์ สมสถิตกุล ปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ภ.ช.อ. ในฐานะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือที่ได้รับความเสียหายสัตว์ตายจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ระหว่าง ณ ห้องประชุมพระศรีสุวรรณวงศาชั้น 2 ที่ว่าการพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินรวมทั้ง 5,958,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมจำนวนโค - กระบือ 517 ตัว จำแนกจำนวนโค-กระบือตาย จำนวน 250 ตัว เป็นเงิน 3,022,000 บาท ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ก่อนเกิดภัยพิบัติ และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนฯ หลังเกิดภัยพิบัติ เป็นเงิน 2,936,000 บาท จำนวนโค-กระบือที่ตาย 267 ตัว เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.จ. ) มหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าชดเชยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับขั้นตอน ต่อไป