วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ ถาบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายพีระศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแนวทางหรือ Value Chain การส่งเสริมเลี้ยงการโคนมและพัฒนาการผลิตภัณฑ์นมของจังหวัดมหาสารคาม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีพาณิชย์จังหวัด, นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ผู้บริหารสหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด, ผู้บริการสหกรณ์โคนมมหาสารคาม จำกัด และภาคเอกชน เข้าร่วมระดมน้ำคิด (Brainstorms) วางแนวทาง Value Chain เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและผลสำเร็จ ต่อไป