วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เพื่อสั่งการ หารือ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มี ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม, ผู้แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม และ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม เข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการประสานการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมกันต่อไป