วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ น.สพ.ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 31/2563 แทน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด, คณะทำงานโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง, นายอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม