วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ต่อหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ได้เสนออุปทานของสินค้าปศุสัตวที่มีศักยภาพ ได้แก่ โคเนื้อ, โคนม, กระบือ เป็นต้น ต่อที่ประชุม เพื่อขอรับการพิจารณาพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ บรรจุลงในโครงการวิจัยฯ ดังกล่าว ต่อไป