วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ ถาบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมมหาสารคาม ร่วมกับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด ประชุมจัดทำข้อมูล ขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 (DLDQuality Awards 2021) กับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง, 2)เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นําไปสู่การพัฒนา ปรับปรงุ กระบวนงานในหน่วยงาน และ 3) เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ