วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดมหาสารคาม (Agritech and Inovation Center : AIC) เพื่อพิจารณาและสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดมหาสารคาม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ AIC พ.ศ.2563 โดยมี ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ มติที่ประชุมพิจารณาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดมหาสารคาม เพื่อจะได้นำเสนอผลการสรรหา ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป