วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายอนุรักษ์ ถาบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าพบนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาคาม ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อถ่ายทำและบันทึกคลิปวีดีโอสารคดี “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ เพื่อการบ่มเพาะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด จากเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดมหาสารคาม” ทั้งนี้ เพื่อผลิตเป็นสื่อ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างช่องทางการรับรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติ ขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรผ่าน ศพก.ด้านปศุสัตว์ ของจังหวัดมหาสารคาม ต่อไป