วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ปี 2564 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ฯห้องประชุมพิรุธ1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสนอแผนการดำเนินโครงการอาสาสมัครเกษตร ประจำปี 2564 ของแต่ละหน่วยงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การประสานงาน จัดทำและบูรณาการแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาสาสมัครเกษตรของทุกหน่วยงาน ต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ให้เป็นระบบ ตอบสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ประกอบด้วย 1) กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์ 2) กิจกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น และ 3) กิจกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุแก่อาสาปศุสัตว์ เป็นต้น