วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานคณะทำงาน ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมพิจารณารายชื่อเกษตรกรและพื้นที่ร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดมหาสารคาม และแนวทาง สถานที่ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งนี้ ได้แจ้งขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการ “กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์ ประจำปี 2564” ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำรวจความต้องการของเกษตรกรและพื้นที่ ให้ที่ประชุมฯ ทราบ และให้แรงงานที่ได้รับการจ้างเป็นพี่เลี้ยงของเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ต่อไป