วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ร่วมให้การสนับสนุน”โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมหาสารคาม” ณ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ และปัจจัยการผลิตเบื้องต้น ได้แก่ อาหารไก่ไข่ อุปกรณ์ให้อาหาร น้ำ และตาข่ายสำหรับปรับปรุงโรงเรือน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเลี้ยงและการให้อาหาร เพื่อทักษะให้แก่คุณครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชจังหวัดมหาสารคาม ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อผลิตไข่ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในครั้งเดินทางไปมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่โรงเรียนและเกษตรกรในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมบูรณาการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพร้อมอาหารด้วย