วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 และเขต 18 เป็นประธานการประชุม ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) เขตตรวจราชการที่ 22 จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ (1403) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าระบบ Application Zoom โดยมี นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนิน ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม