วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรและผู้นำท้องถิ่น โครงการค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน คณะสัตวแพทยศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ “กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ภายใต้โครงการศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) จิตอาสาพระราชทาน” ณ ห้องประชุม อบต.หนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จำนวน 60 ราย และ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จำนวน 150 ราย รวมทั้งสิ้น 210 ราย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และการบริการวิชาการสู่ชุมชน การออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์ และการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ในกระบือ โดยมีเป้าหมายในการเหนี่ยวนำการสัดในแม่กระบือ จำนวน 120 ตัว ทั้งนี้ เป็นไปตามการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ในการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย จังหวัดมหาสารคาม บรรลุตามวัตถุประสงค์ และขยายผลกิจกรรมสู่ชุมชน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป